Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Architektury Krajobrazu

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Katedra Terenów Zieleni
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: warunkowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim
  Wydział Architektury i Krajobrazu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
  Wydział Inżynierii
  Ocena: brak danych

Inżynieria krajobrazu – Standardy kształcenia

Specyfika działań interdyscyplinarnych łączących rozwiązania techniczne i biologiczne mające na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania krajobrazu. Degra- dacja wód, gleb, gruntów i szaty roślinnej. Biologiczne metody oczyszczania wód powierzchniowych. Zapobieganie zanieczyszczaniu wód podziemnych. Techniczne i biolo- giczne środki służące renaturyzacji wód powierzchniowych. Gospodarowanie wodami opadowymi. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Rekultywacja i zagospodarowanie skła- dowisk odpadów. Geotechniczne i biologiczne metody przeciwdziałania rozwojowi niepożądanych procesów geodynamicznych. Zabudowa techniczna i biologiczna cieków i zbiorników wodnych. Rozwiązania techniczne i biologiczne służące sterowaniu procesami migracji dziko żyjących zwierząt.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/