Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Architektury Krajobrazu

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Katedra Terenów Zieleni
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: warunkowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim
  Wydział Architektury i Krajobrazu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
  Wydział Inżynierii
  Ocena: brak danych

Prawo, ekonomia i zarządzanie – Standardy kształcenia

Materialne prawo administracyjne w zakresie: użytkowania terenów, lo- kalizacji inwestycji i działalności budowlanej. Przepisy dotyczące: planowania przestrzen- nego, ochrony środowiska, przyrody i dóbr kultury. Zasady działania organów administracji publicznej w zakresie procesu budowlanego. Charakterystyka dokumentów planistycznych szczebla lokalnego. Podstawy prawne wykonywania zawodu architekta krajobrazu. Podsta- wy zarządzania przedsiębiorstwem. Procedury formalno-prawne związane z założeniem fir- my. Funkcjonowanie firm w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Biznes plan. Pod- stawy zarządzania przedsiębiorstwem. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Podstawy marketingu. Procedury związane z zamówieniami publicznymi.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/