Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Architektury Krajobrazu

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Katedra Terenów Zieleni
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: warunkowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim
  Wydział Architektury i Krajobrazu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
  Wydział Inżynierii
  Ocena: brak danych

Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu – Standardy kształcenia

Przygotowywanie operatów urządzeniowych dla obiektów architektury krajobrazu. Zasady obmiaru robót. Technologia i organizacja robót budowlanych. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Zasady prowadzenia dziennika budowy i księgi odbioru robót. Bezpieczeństwo pracy. Przygotowanie terenu do robót. Technologie prac ziemnych. Zabezpieczanie roślinności i gleby na terenie budowy. Transport i przecho- wywanie materiału roślinnego. Techniki uprawy i nawożenia. Budowa dróg, placów i par- kingów. Budowa obiektów architektury ogrodowej. Techniki siewu nasion oraz sadzenia i przesadzania drzew i krzewów. Zakładanie trawników, rabat kwiatowych, ogrodów rodza- jowych, runa parkowego. Realizowanie ogrodniczych prac konserwatorskich w historycz- nych założeniach ogrodowych. Maszyny i narzędzia stosowane w urządzaniu obiektów ar- chitektury krajobrazu - ich eksploatacja. Operaty pielęgnacyjne. Pielęgnowanie szaty roślin- nej i wód otwartych. Zasady pobierania prób do określania potrzeb nawozowych roślin. Na- wożenie roślin. Ochrona roślin przed chorobami i występowaniem niepożądanych zwierząt im szkodzących. Konserwacja nawierzchni dróg, obiektów architektury ogrodowej, obiek- tów i urządzeń wodnych oraz systemów odwadniających i nawadniających. Maszyny i na- rzędzia wykorzystywane do prac pielęgnacyjnych - ich eksploatacja.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/