Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Architektury Krajobrazu

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Katedra Terenów Zieleni
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: warunkowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim
  Wydział Architektury i Krajobrazu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
  Wydział Inżynierii
  Ocena: brak danych

Zasady projektowania krajobrazu – Standardy kształcenia

Kategorie obiektów architektury krajobrazu. Podstawy projektowania obiektów architektury krajobrazu wynikające z ustaleń studiów i planów zagospodarowania przestrzennego. Partycypacja społeczna i udział zamawiającego projekt w procesie projektowania. Ustawy, rozporządzenia i normy dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów architektury krajobrazu. Zasady programowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu. Zasady ochrony konserwatorskiej. Projektowanie w zakresie konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i krajobrazowych. Specyfika prac konserwatorskich w obiektach ogrodowych. Służby konserwatorskie. Uwarunkowania prawne ochrony zabytkowych założeń ogrodowych i krajobrazowych. Metoda postępowania konserwator- skiego - zasady i sposoby realizacji. Strefy ochronne. Współczesne tendencje konserwatorskie. Adaptacja założeń ogrodowych i krajobrazowych dla potrzeb współczesnych. Uzgodnienia i opinie stanowiące podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Zasady sporządzania projektów budowlanych. Wymagania formalne dotyczące projektów budowlanych. Projekty wykonawcze. Opracowywanie wskazań do projektów infrastruktury technicznej. Zasady wyceny prac projektowych. Opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/