Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Architektury Krajobrazu

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Katedra Terenów Zieleni
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Agrobioinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: warunkowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Instytut Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim
  Wydział Architektury i Krajobrazu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Architektury
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
  Wydział Inżynierii
  Ocena: brak danych

Fizjografia – Standardy kształcenia

Typy krajobrazu naturalnego Polski. Budowa geologiczna i geomorfolo-gia Polski. Minerały i skały. Procesy geodynamiczne. Właściwości fizykochemiczne gruntów. Wody powierzchniowe i podziemne Polski. Cykl hydrologiczny, bilans wodny. Migracja wybranych pierwiastków. Zjawiska hydrologiczne. Czynniki klimatyczne. Składniki klimatu. Procesy klimatyczne. Klimat akustyczny. Mezoklimaty, topoklimaty i mikroklimaty. Klimat Polski. Krajobrazy roślinne Polski. Funkcjonowanie przyrodnicze krajobrazu. Związki między cechami elementów środowiska przyrodniczego a procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Źródła informacji o terenie - mapa zasadnicza, mapy topograficzne, mapy tematyczne, zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne, atlasy, roczniki, monografie. Systemy informacji przyrodniczych i ich wykorzystanie. Uwarunkowania przyrodnicze i decyzje projektowe.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/